7804. - Βιβλίον ώραιότατον καλοΰμενον 'Αμαρτωλών Σωτηρία συντεθέν εις κοινην των Γραικών διάλεκτον παρά Άγαπίου μονάχου τοϋ Κρητός Τοϋ εν τφ Άγίφ "Ορει τοϋ Άθω άσκήσαντος. Νεωστί μετατυπωθέν, και εκ πολλών σφαλμάτων μετά πάσης επιμελείας έκκαθαρθέν. Έν Βενετία Έκ της Ελληνικής Τυπογραφίας τοϋ Φοί- νικος 1859 Είς 4ον, σ. η' + 360. ΜΒΑ 120, ΒΑΝ 2696.
Άγαπίου μονάχου τοϋ Κρητός

Αμαρτωλών Σωτηρία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αμαρτωλών Σωτηρία