7803. - Βιβλίον καλοΰμενον Κυριακοδρόμιον ήγουν Διδαχαί και όμιλίαι ΕΊς τάς Κυριακάς δλου τοϋ Ένιαυτοΰ. Συλλεχθεΐσαι παρά Άγαπίοο Μονάχου τοΰ Κρη- τός εκ διαφόρων διδασκάλων. Προστεθείσης έν τφ τέλει τής Έξηγήσεως τοϋ 'Αγίου Γρ^γορίοί) Ταυρομενείας Εις τά ένδεκα έωθινά Ευαγγέλια Νεωστι μετατυπωθεν εις κοινήν τών 'Ορθοδόξων ώφέλειαν και επιμελώς διορθωθέν. Έν Βενετία Έκ τής Ελ- ληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος. 1859 Είς 4ον, σ. 304. ΜΚΟΥ 249, ΒΑΝ 2508.

Κυριακοδρόμιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κυριακοδρόμιον