7802. - Βιβλιοθήκη Τερψίνους Ό Σαδίκης ή ή Ειμαρμένη. Έκ τοϋ γαλ- λικοΰ Άθήνησι. Τΰποις Α. Σακελλαρίου. 1859. Είς 16ον, σ. ς' + 7-176. 'Επί του εξωφύλλου: 1860. ΒΠΘ 35412. *

Βιβλιοθήκη Τερψίνους Ο Σαδίκης ή η Ειμαρμένη.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βιβλιοθήκη Τερψίνους Ο Σαδίκης ή η Ειμαρμένη.