7800. - Βασιλικόν Πολυτεχνεΐον έν Αθήναις. Πρόγραμμα των κατά το έτος 1859 διαγωνισμών. Θέματα Έργα βραβευθέντα. Μφ. 0.25 Χ 0.37. ΕΒΕ—.

Βασιλικόν Πολυτεχνείον εν Αθήναις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασιλικόν Πολυτεχνείον εν Αθήναις.