7799. - Βασίλειον τής Ελλάδος Το Έλεγκτικόν Συνέδρων Επίσημος Διαδή λωσις Περί τοϋ Γενικοΰ Λογαριασμοΰ τής Οικονομικής διαχειρίσεως τοϋ έτους 1851. Εις 4ον, σ. δ' + 97. "Ανευ έτους, άλλα τοϋ 1859. ΦΣΠ—. -*

Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων