7797. - Βασίλειον τής Ελλάδος Το Έλεγκτικόν Συνέδρων Επίσημος Διαδή- λωσις Περί τοΰ Γενικοΰ Λογαριασμοΰ τής Οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1849. Είς 4ον, σ. δ' + 91. "Ανευ έτους, άλλα τοϋ 1859. ΦΣΠ—. -*

Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων