7796. - Βασίλειον τής Ελλάδος Το Έλεγκτικόν Συνέδρων Επίσημος Διαδή- λωσις Περί τοΰ Γενικοΰ Λογαριασμοΰ τής Οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1848. Εις 4ον, σ. δ' + 79. "Ανευ έτους, αλλά τοΰ 1859. ΦΣΠ—. ·*

Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων