7795. - Βασίλειον της Ελλάδος Το Έλεγκτικόν Συνέδρων Επίσημος Διαδή- λωσις Περί τοΰ Γενικοϋ Λογαριασμού της Οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ έτους 1847. Εις 4ον, σ. δ' + 75- "Ανευ έτους, άλλο τοΰ 1859. ΦΣΠ—. *

Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βασίλειον της Ελλάδος Το Ελεγκτικόν Συνέδρων