7793. - Βαλεντίνη, μυθιστόρημα Γ. Σάνδ εκ τοϋ Γαλλικοϋ ύπό 'Αγ. Στ. Βλά- χοο. Άθήνησι τϋποις Χρ. Δοΰκα. 1859 Εις 8ον, σ. 360. Κουμανούδης 2, 387. -*
Γ. Σάνδ

Βαλεντίνη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βαλεντίνη