7792. - Αυτοκρατορικός Ποινικός Κώδηξ. Μετάφρασις έκ τοϋ Τούρκικου. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τΰποις Σ. Ίγνατιάδου. 1859. Είς 8ον, α. 95. ΔΒΠ 13979.

Αυτοκρατορικός Ποινικός Κώδηξ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αυτοκρατορικός Ποινικός Κώδηξ.