7791.-'Αρχαιολογική διατριβή περί τής νήσου 'Ιθάκης. Άγγλιστι μεν συγ- γραφεΐσα ύπό τοΰ σιρ. Γεώργιου Φ. Βώεν Ι.Τ.Μ.Γ. άποσχόλου της εν ΌΕωνία'Ακα- δημίας και γραμματέως τοϋ Άρμοστοΰ τής Επτανήσου, εξελληνισθεΐσα δε κατά την έν Λονδίνω εν έτει 1854 τρίτην έκδοσιν, ύπό Π. Β[ράΐλα]. Α[ρμένι?]. Έν 'Αθήναις έκ τής τυπογραφίας Σ. Παυλίδου οδός Βυσσης αριθ. 815. 1859 Είς 8ον, σ. 38. ΓΕΝ. Geogr. 3362, ΔΒΚ—. *
Γεώργιου Φ. Βώεν

Αρχαιολογική διατριβή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αρχαιολογική διατριβή