7790. -'Αρχαιολογία Ελληνική συγγραφεΐσα παρά Κ. Γ. "Ιρβινγ. Μετα- φρασθεΐσα δε εκ τοϋ Άγγλικοϋ και συμπληρωθείσα υπό -. 'AvtcovcaSoo Προς χρή- σιν τής Νεολαίας. Έκδοσις τετάρτη. Έν 'Αθήναις, τΐίποις Κ. Άντωνιάδου, απέναντι της Ρόμβης, αριθ. 117. 1859 Είς 16ον, σ. 160. Πρβλ. άρι». 2027, 3747, 3951, 4287, 4684,5639 και 7137 ΕΒΕ. ΑΡΧ. 1236 Ε. -Κ-
Κ. Γ. "Ιρβινγ.

Αρχαιολογία Ελληνική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αρχαιολογία Ελληνική