7789. - 'Αριθμητικής ένχειρίδιον προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων μετά συλλογής αριθμητικών προβλημάτων κατά το σύστημα Καρόλου Κόππη επεξερ- γασθέν ύπό Γ. Ά0\ Γεράκι? γυμνασιάρχου Πατρών. "Εκδοσις δευτέρα επιδιορθωμένη. Έν Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ. (Κατά την δδόν Έρμου, αριθ. 212.) 1859. Εις 8ον, σ. ιβ' + 180. ΔΒΠ 23897. #-
Καρόλου Κόππη

Αριθμητικής έγχειρίδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αριθμητικής έγχειρίδιον