7787. - 'Απομνημονεύματα τοϋ περί Αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών. Συνταχθέντα υπό τοϋ Κ. Κριτοβουλίδου και Τυπωθέντα εις ένα Τόμον.Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ Τυπογραφείου 'Αθηνάς. (Κατά την δδόν Κολοκοτρώνη, αριθ. 128.) 1859. Είς δον, σ. κα' + 610. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2617 και ΣΤΡΑΤ. 382, ΓΕΝ. Ind. 325 και Geogr. 2760α. *
Κ. Κριτοβουλίδου

Απομνημονεύματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απομνημονεύματα