7786. - 'Απομνημονεύματα συνταχθέντα υπό τοΰ Ν. Σπηλιάδου Διά να χρησιμεΰσωσιν εις τήν νέαν έλληνικην ίστορίαν. Εκδίδονται δε υπό Χ. Ν. Φιλαδελ-
Ν. Σπηλιάδου

Απομνημονεύματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απομνημονεύματα