7785. - 'Απολογισμός τών εξόδων τοΰ έπί τών Οικονομικών 'Υπουργείου τοΰ 1857. Εις 4ον, σ. γ' + 167. "Άνευ έτους, αλλά τοϋ 1859. ΕΒΕ. ΟΚΕ 485, ΤΕ 2332. -Η-

Απολογισμός των εξόδων του επί των Οικονομικών Υπουργείου του 1857.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απολογισμός των εξόδων του επί των Οικονομικών Υπουργείου του 1857.