7784. - Άπάντησις Έπί τού εσχάτως παρά τοΰ κ. Ι. Σκαλτσούνη, υπό ήμε- ρομηνίαν 15 'Ιουνίου, τυπωθέντος φυλλαδίου, [έν τέλει:] Κεφαλληνία τη 1η 'Ιου- λίου 1859 έτος Έλ. Ν. Μ. Βαλσαμάκης. Τυπογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». Εις 8ον σ. 8. ΔΑΚ—. •Χ-
Ν. Μ. Βαλσαμάκης.

Απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάντησις