7783. - 'Απάνθισμα της Παλαιάς και Νέας 'Αγίας Γραφής ερανισθέν υπό Ά[ντων£οο] Α. θ[^6αίοο] εκδοθέν δε δαπάνη Σ. Α. Άγαπητοΰ κατ' εγκρισιν τής 'Ιε- ράς Συνόδου καΐ τοΰ έπΐ των Εκκλησιαστικών και τής δημοσίας εκπαιδεύσεως 'Υπουρ- γείου. "Εκδοσις έπιδιωρθωμένη και επηυξημένη. Έν Πάτραις, εκ τής τυπογραφίας Σ. Α. 'Αγαπητού 1859 Πρβλ. αριθ. 6861. Κουμανούδης 2, 385. -*·

Απάνθισμα της Παλαιάς και Νέας Αγίας Γραφής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απάνθισμα της Παλαιάς και Νέας Αγίας Γραφής