7782. - 'Ανατολικοί έπιστολαί. Σμύρνη. Αίγυπτος. Παλαιστίνη. 'Υπό Γε- ωργίου Κ. Τυπάλδου (υίοΰ). — «Διο')κετε τήν άγάπην.» (Παΰλος.)—Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου Δ. Ειρηνίδου. 1859. Εις 8ον, σ. ζ' + 150 + 1 α. ά, ΓΕΝ. Geogr. 1749, IEEE 298, ΔΑΚ—.
Γε-ωργίου Κ. Τυπάλδου

Ανατολικοί επιστολαί.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανατολικοί επιστολαί.