7781. - 'Ανασκευή της διαμαρτυρήσεως των πέντε Συνοδικών. 'Υπό * * * Έν Κωνσταντινουπόλει εκ της πατριαρχικής τοΰ Γένους Τυπογραφίας. Διευθυ- νομένης παρά Στεφάνου Α. Δομεστίκου. 1859. Εις 8ον, σ. 52. ΕΒΕ. Θ. 10535' και 355», ΓΕΝ. Theol. 2G08, ΛΟΒ.Κ 1/1. *
* | * *

Ανασκευή της διαμαρτυρήσεως των πέντε Συνοδικών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ανασκευή της διαμαρτυρήσεως των πέντε Συνοδικών