7779. - 'Αληθής Βιογραφία της ενάρετου γυναικός τοΰ εξ επαγγέλμα- τος χαρτοπαίκτου. 'Υπό * * * -Μ- Έν Κωνσταντινουπόλει, Έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλη. (Κατά τήν Όδόν Βοϊβόδα 'Αριθ. 51.) 1859. Εϊς 8ον, σ. κ.γ' + 224. ΕΒΕ. Ν. Φ. 435. *
* * *

Αληθής Βιογραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αληθής Βιογραφία