7778. - 'Ακολουθία τής Θείας Μεταλήψεως. (Έκ τοϋ 'Ωρολογίου τοΰ Με- γάλου). 'Αδεία και έγκρίσει τής Εκκλησιαστικής κεντρικής Επιτροπής τής τοΰ Χρι-

Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.