7777. - Αιτιολογική "Εκθεσις Τοΰ περί τής Τραπέζης Νομοσχεδίου. Προς την Βουλήν. [έν σ. 24:] 'Αθήναι την 28 'Ιανουαρίου 1859. Ό έπί τών Εσωτερικών υπουργός Κ. ΙΙροβελέγιος. Είς 8ον, σ. 32, ΓΕΝ. Κ. G. 670. -Η-
Κ. ΙΙροβελέγιος.

Αιτιολογική Έκθεσις Του περί της Τραπέζης Νομοσχεδίου. Προς την Βουλήν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αιτιολογική Έκθεσις Του περί της Τραπέζης Νομοσχεδίου. Προς την Βουλήν.