7776. - Αισθηματική αλληλογραφία. "Ητοι έπιστολαΐ έρωτικαϊ Δηλώσεις, αποκρίσεις, παράπονα, συνδέσεις σχέσεων, προσρήσεις, αιτήσεις περί γάμου κ.λ.π. έκ τοϋ γαλλικοΰ Έκδόντος Κ. II. Τ. —. . Χρυσοκόμης έρως,-----προκαλείται. 'Ανακρέων.— Έν 'Αθήναις. 1859. Εις 8ον μικρόν, β. δ' + 5 - 136. ΛΕΥ—. *

Αισθηματική αλληλογραφία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αισθηματική αλληλογραφία