7775. - Αί προξενικά! σφαγιάσεις, η τά τραγωδήματα τών πλοιάρχων ύπό Ίωάννου Π. Καλλιγά. Έν Ζακΰνθω, τυπογραφεΐον ό Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσ- σολίμου 1859. Είς 8ον, σ. 20· Κατά τοϋ προξένου Φρανκούδη. Legrand 2024. #¦
Ίωάννου Π. Καλλιγά.

Αι προξενικαί σφαγιάσεις,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι προξενικαί σφαγιάσεις,