7774. - Αί 'Ιόνιοι νήσοι υπό την δεσποτείαν της Ένετίας και την άγγλικήν προστασίαν και ή έν αύταΐς ελληνική ποίησις μετά περιλήψεως τίνος τής αρχαίας αυ- τών ιστορίας ύπό τής κομήσσης Δόρας Δ' Ίστρίας, μεταφρασθέντα εκ τοϋ γαλλικοΰ υπό Μ. Κ. Ράλλι^, εκδίδονται ύπό Θ. Θερμογιάννη και Δ. Ειρηνίδου. Έν 'Αθήναις έκ τοϋ τυπογραφείου Δ. Ειρηνίδου. 1859. Είς 8ον, σ. θ' + 110 + 63. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 1220, ΓΕΝ. Geogr. 3283, IEEE 367.
Δόρας Δ' Ίστρίας

Αι Ιόνιοι νήσοι υπό την δεσποτείαν της Ενετίας και την άγγλικήν προστασίαν και η εν αυταίς ελληνική ποίησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι Ιόνιοι νήσοι υπό την δεσποτείαν της Ενετίας και την άγγλικήν προστασίαν και η εν αυταίς ελληνική ποίησις