7773. - Αί θεΐαι λειτουργίαι τών εν άγίοις Πατέρων ημών 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου και Βασολείοο τοϋ Μεγάλου συν τή τών προηγιασμένων Ppijyopcoo τοϋ Διαλόγου Έν Βενετία εκ της εκκλησιαστικής τυπογραφίας τοϋ Φοίνικος 1859 Είς 8ον, σ. 80. Μονή Σωτήρος (Λαζαρέττου) Ιθάκης, ΕΒΣ. Θεολ. 604. *

Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασολείου του Μεγάλου συν τή των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι θείαι λειτουργίαι των εν αγίοις Πατέρων ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασολείου του Μεγάλου συν τή των προηγιασμένων Γρηγορίου του Διαλόγου