7772. - Αί Γυναίκες Παραφράσεις και μεταφράσεις εκ τοϋ Γαλλικού 'Αγ- γλικού και Ίταλικοΰ Παρά ίί. Ω. Πρώην συνεργάτου της Ευτέρπης. Ή εκδοσις υπό Σ. Παυλίδου. Έν 'Αθήναις, Έκ της τυπογραφίας Σ. Παυλίδου. ('Οδός Βϋσσης, αριθ. 815). 1859. Είς 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. 86 + 106. Μεταφραστής ό Μαρίνος Βρετός. ΕΒΕ. Ν. Φ. 2293 Κ . *
Μαρίνος Βρετός

Αι Γυναίκες

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αι Γυναίκες