7771. - Άγόρευσις τοϋ Κυρ. [Α.]Δανδόλου προ των ύπ' αύτοΰ της 5/17 Δεκεμβρίου 1859 προταθεισών προτάσεων, [έν τέλει:] Τυπογραφεΐον Ή Ίονία. Είς δον, σ. 4. ΑΕΚ—. *
[Α.]Δανδόλου

Αγόρευσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγόρευσις