7770. - Άγγέλου Πανδολφίνου, Πραγματεία περί κυβερνήσεως οικογενείας, μεταφρασθεΐσα εκ τοΰ Ίταλικοΰ ΰπό Ε. Α. 2ίμοο. Εις χρήσιν τών δημοτικών Σχο- λείων, αδεία τής Κυβερνήσεως. "Εκδοσις τρίτη. Έν 'Αθήναις εκ τοΰ τυπογραφείου τής Αυγής. (Όδός 'Αγ. Μάρκου και Μιλτιάδου). 1859.
Άγγέλου Πανδολφίνου,

Πραγματεία περί κυβερνήσεως οικογενείας,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πραγματεία περί κυβερνήσεως οικογενείας,