7769. - "Αγγελος τύραννος τοΰ Παταυίου Δράμα Βίκτωρος Ούγου μετα- φρασθέν εκ τοΰ γαλλικοΰ ΰπό Άχώλεως Άγαθ-ονίκοο Φοιτητοΰ της Νομικής Σχο- λής. Άθήνησι, τΰποις και βιβλιοπωλείφ Π. Α. Σαχελλαρίου. (Κατά τήν όδόν Ευαγ- γελιστρίας αριθ. 44.) 1859. Είς 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. 108. *
Βίκτωρος Ούγου

Άγγελος τύραννος του Παταυίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Άγγελος τύραννος του Παταυίου