7768. - 'Αγγελία. Ή ταχυμαθητική μέθοδος τοΰ Όλλενδόρφου έφηρμο- σμένη ε'ις τήν άρχαίαν Έλληνικήν. [κάτω:] 'Εν Σμύρνη, τήν 7 Μαίου 1859 Ν. Κοντόπουλος. Μφ. 0.19 Χ 0.28. *
Ν.Κοντόπουλος.

Αγγελία.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αγγελία.