7766. - Ώδή Σαπφική είς την Ήμιπεντηκονταετηρίδα εορτήν τών άποβα- τηρίων τοΰ Βασιλέως "Οθωνος. [κάτω:] προσενεχθεΐσα εξ ονόματος τοΰ Όθωνείου Πανεπιστημίου υπό τοΰ Πρυτάνεως αΰτοΰ. ΑΩΝΗ 'Ιανουαρίου ΚΕ (εκ τοΰ Βασιλι- κοΰ Τυπογραφείου). Μφ. 0.44 Χ 0.53. Πρβλ. έπόμενον αριθμόν. ΓΕΝ—, IEEE —.

Ωδή Σαπφική είς τηνΗμιπεντηκονταετηρίδα εορτήν των άποβατηρίων του Βασιλέως Όθωνος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή Σαπφική είς τηνΗμιπεντηκονταετηρίδα εορτήν των άποβατηρίων του Βασιλέως Όθωνος.