7765. - Ώδή επι τη Εικοσιπενταετηρίδι της Βασιλείας "Οθωνος Α' [κάτω:] Έστιχουργεΐτο εν 'Αθήναις κατά την 25 'Ιανουαρίου τοΰ 1858 ΰπό Γεωργίου Πρι- νάρη, ΐατροϋ. Μφ. 0.36 Χ 0.45. ΜΜΠ—. *
Γεωργίου Πρι-νάρη

Ωδή επι τη Εικοσιπενταετηρίδι της Βασιλείας Όθωνος Α'

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή επι τη Εικοσιπενταετηρίδι της Βασιλείας Όθωνος Α'