7764. - Ώδή [έν τέλει:] 'Αναγνώστης Χαράλαμπος Σπάθας. Κέρκυρα, τη 22 'Ιουλίου 1858 ε. ελ. Τυπογραφεΐον ή Ίονία. Είς 8ον, σ. 3. Legrand 2022. -*
Χαράλαμπος Σπάθας.

Ωδή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή