7762. - Χίος ('Απόσπασμα ποιήματος) ύπό Νικολάου Σ . . . Τω σεβαστώ μοι καθηγητή Λεοντίω Άναστασιάδη Εις ελάχιστον ευγνωμοσύνης Τεκμήριον. Έν 'Αθή- ναις, εκ τοΰ τυπογραφείου τής Λακωνίας. Κάτωθι τοϋ 'Αγίου Νικολάου Ραγκαβά. Όδός Αιγέως αριθ. 906. 1858. Εις 4ον μικρόν, σ. 32. 'Από σ. 3-17 το κυρίως ποίημα. "Αρχ. Ώς ό Φοίνιξ τό μυθώδες όρ- νεον τής 'Αραβίας,-------- 'Από σ. 18 μέχρι τέλους : Σημειώσεις. ΔΒΑ Η 847. -Η-
Νικολάου Σ . . .

Χίος (Απόσπασμα ποιήματος)

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χίος (Απόσπασμα ποιήματος)