7760. - Χάρτης τής νΰν Ελλάδος διά τόν προς χρήσιν τών δημοτικών και ελληνικών σχολείων άτλαντα, σχεδιασθείς και λιθοχαραχθεις ύπό Κ. και Γ. Κόλμανν. δαπάνη και επιμέλεια Γ. Θ. Παγώντος. 'Εν 'Αθήναις 1858 Έτυπ. ύπό Χρίστου Χριστοδοΰλου. Πίναξ 0.51 Χ 0.44. ΓΕΝ-. -*
Κ. και Γ. Κόλμανν.

Χάρτης τής νυν Ελλάδος διά τον προς χρήσιν των δημοτικών και ελληνικών σχολείων άτλαντα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χάρτης τής νυν Ελλάδος διά τον προς χρήσιν των δημοτικών και ελληνικών σχολείων άτλαντα