7758. - Φυλλάδα για Τσοί Τούρκους της Κρήτης γραμμένη από ένα γέρω Κρητικό, το 1858. Εις 16ον, σ. 12. Πρβλ. αριθ. 7482. Άνεδημοσιεύθη έν Έπετηρίδι εταιρείας Κρητικών Σπου- δών 1 (1938) 117 - 129 ύπό τοϋ Ε. Σ. 'Αγγελάκι, αποδίδοντος ταύτην εις τόν Κωνσταντίνον Kριτο- βουλίδην - Καλλίνικον. ΓΕΝ Geogr. 2962. *
Κωνσταντίνον Kριτο-βουλίδην - Καλλίνικον

Φυλλάδα για Τσοί Τούρκους της Κρήτης γραμμένη από ένα γέρω Κρητικό,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φυλλάδα για Τσοί Τούρκους της Κρήτης γραμμένη από ένα γέρω Κρητικό,