7755. - Φίλίππου Ίωάννου Πρυτάνεως Λόγος εκφωνηθείς κατά το μνημό- συνον τοΰ Δημητρίου Πλατυγένους Το τελεσθέν ύπό τοΰ Πανεπιστημίου έν τφ καθε- δρικοί» ναώ τής αγίας Ειρήνης Τη 1 'Ιουνίου 1858. Έν 'Αθήναις, τΰποις Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. (Όδός Έρμου αριθ. 33, πάρα τη πλατεία τής αγίας Ειρήνης). 1858. Είς 8ον, σ. 15. ΓΕΝ. Per. 155. -Κ·
Φίλίππου Ίωάννου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος