7754. — Ύπουργεΐον Εσωτερικών Τμήμα Α'. 'Υπουργείου. "Εκθεσις επι τοΰ ενιαυσίου λογαριασμού τών εξόδων τοΰ επι τών Εσωτερικών 'Υπουργείου τοΰ 1857 έτους. Είς 4ον, σ. κζ' + 36 + 1 ά. ά. μετά τεσσάρων πινάκων. "Ανευ έτους, άλλα τοΰ 1858. ΤΕ 2335, ΓΧ-. *

Έκθεσις επι του ενιαυσίου λογαριασμού των εξόδων του επι των Εσωτερικών Υπουργείου του 1857 έτους.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις επι του ενιαυσίου λογαριασμού των εξόδων του επι των Εσωτερικών Υπουργείου του 1857 έτους.