7751. — Τώ καλώ κάγαθώ πολίτη κυρίω κόμητι Νικολάω Λουντζη, άνατίθημι δε και τόδε τη 16 Ίαννουαρίου 1858 ε. π. A l'occasion du bal masque. Μφ. εις 4ον. Τοΰ Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 2021. *
Παναγιώτου Βορρέως

Τω καλώ καγαθώ πολίτη κυρίω κόμητι Νικολάω Λούντζη,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τω καλώ καγαθώ πολίτη κυρίω κόμητι Νικολάω Λούντζη,