7750. - Τυπικόν τής Ελληνικής Γραμματικής υπό Πέτρου Μπούα, Έν Κέρκυρα. 1858. [έν σ. 222:] Έν τη Τυπογραφία τής Κυβερνήσεως. Εις 8ον, σ. 224. ΔΒΠ 678, ΔΒΚ—, ΑΕΚ-.
Πέτρου Μπούα

Τυπικόν της Ελληνικής Γραμματικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τυπικόν της Ελληνικής Γραμματικής