7749. - Τυπικόν 'Εκκλησιαστικής Τάξεως, Καθ' ην θέλει εκτελεσθη ή ίερά τελετή τής κατά την 25 'Ιανουαρίου 1858 εορτής. Έπί τη ΕΙκοσιπενταετηρίδι άπό τής άφίξεως τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως. Μφ. 0.35 Χ 0.52. ΜΜΠ—. *

Τυπικόν Εκκλησιαστικής Τάξεως,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τυπικόν Εκκλησιαστικής Τάξεως,