7747. — Τοΰ διασήμου αστρονόμου Καζαμία ήμερολόγιον προγνωστικόν πε- ριέχον Γενικήν εποψιν τοΰ έτους 1858. Έν 'Αθήναις, Τΰποις Σοφοκλέους Κ. Γκαρ- πολδ, 1858. Εις 4ον μικρόν, σ. 48. ΓΕΝ. Per. 555. *
Καζαμία

ημερολόγιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ημερολόγιον