7744. — Τό καλόν κατευόδιον τοΰ εύγενοΰς κυρ. κυρ. Νικολάου Βολτέρρα ποτέ ευγενοΰς κυρ. κυρ. 'Αναστασίου, τη 17 Μαΐου 1858 ε· π. Άφιαιροΰται τω αδελφφ αύτοΰ εύγενεστάτω κυρίω κυρίω Δημητρίω. Μφ. εις 4ον. Στίχοι ΙΙαναγιώτου Βορρέως. Legrand 2019. -Η·
ΙΙαναγιώτου Βορρέως

Το καλόν κατευόδιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το καλόν κατευόδιον