7742. - Τη πρωταοιδφ Κυρία Ίσαβέλλη Ίατρά το εσπέρας της 30 Ίαννου- αρίου 1858. [κάτω:] τυπ. ό Παρνασσός. Μφ. 0 20 Χ 0.29. Στίχοι ανωνύμου. IEEE—. *
ανωνύμου

Τη πρωταοιδώ Κυρία σαβέλλη Ιατρά

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τη πρωταοιδώ Κυρία σαβέλλη Ιατρά