7739. - Τά δράματα τής θαλάσσης νεώτατον μυθιστόρημα τοΰ 'Αλεξάν- δρου Δουμάς μετάφρασις τοΰ Σ. Μ. Έν Ζακΰνι^ω, τυπογραφεΐον δ Παρνασσός Σερ- γίου Χ. Ραφτάνη Διευθυνόμενον ίιπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοποΰλου· 1858 Είς 8ον, σ. 34. ΛΖ-, ΛΕΥ-. *
Αλεξάν-δρου Δουμάς

Τα δράματα της θαλάσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα δράματα της θαλάσσης