7738. - Τά απόκρυφα τής ώραιότητος τοϋ σώματος και τοϋ προσώπου. Πλήρης πραγματεία ΰγειινής, φυσιογνωμίας και καλλωπισμοϋ ΰπό Γ. Η. ΙΙανά Εκ- δίδονται διά Δαπάνης Α. Σ. 'Αγαπητού.—«Δεν υπάρχει πρόσωπον-----καλλωπισμοϋ. (Λαβατέρ.)—Έν Πάτραις, έκ τοΰ τυπογραφείου Α. Σ. Άγαπητοΰ. 'Οδός Μαιζώνος παρά τή Ευαγγελίστρια. 1858. Είς 8ον, σ. β' + 168. ΔΒΠ 16553, ΜΒΑ 642. #¦
Γ. Η. ΙΙανά

Τα απόκρυφα της ωραιότητος του σώματος και του προσώπου.Πλήρης πραγματεία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Τα απόκρυφα της ωραιότητος του σώματος και του προσώπου.Πλήρης πραγματεία