7737. - Σύστημα Ρωμαϊκού δικαίου καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται υπό Π. Καλλιγά. Εκδοθέν το δεύτερον επιμέλεια Λεωνίδα Λ. Σγοΰτα. Και παρά τοϋ Συγ- γραφέως άνακαθαρθέν. Τόμος Α'. Έν 'Αθήναις 1858. Είς 8ον, φ. 2 ά. ά. + σ. η' + 2 ά. ά. + 478 + 1. Πρβλ. αρι». 4866. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1409. #¦
Π.Καλλιγά

Σύστημα Ρωμαϊκού δικαίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύστημα Ρωμαϊκού δικαίου