7736. — Συντακτικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης δια τους αρχαρίους τών Ελληνικών σχολείων μαθητάς υπό Χρ. Καλιακούδα. Έν 'Αθήναις έκ τοϋ τυπογρα- φείου τής Λακωνίας κάτωθι τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ Ραγκαβά, οδός Αιγέως, αριθ. 906. 1858. Είς 8ον, σ. 92. Legrand 2016. -Η·
Χρ. Καλιακούδα

Συντακτικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συντακτικόν της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης